F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2
F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2
F Bass
BN6 Fretless LH avec Roland GK-2
VENDUE
1 000 € avec housse
F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2 F Bass BN6 Fretless LH avec Roland GK-2